از بهرام حیدری منتشر شده است:

به خدا که می‌کُشَم هرکس که کُشتَم (سه داستان)، 126 صفحه، انتشاراتِ زمان، تهران، 1356
لالی (بیست و دو داستان)، 333  صفحه، انتشاراتِ امیرکبیر، تهران، 1358
زنده‌پاها و مُرده‌پاها (دو داستان)، 106 صفحه، انتشاراتِ زمان، تهران، 1358
کوهِ ساکنِ اجساد، رودِ جاریِ انسان (شش داستان)، 247 صفحه، انتشاراتِ افسانه، سوئد، 1996
عقرب‌ها، آهوها، عقاب‌ها (داستانِ بلند)، 126 صفحه، انتشاراتِ افسانه، سوئد، 1996
منزلگاهِ بادهای سُرخ (سی و چهار داستان)، 2501 صفحه، در 11 کتاب:

نُه‌درّه (منتشر شده با عنوانِ «منزلگاهِ بادهای سُرخ») (داستانِ بلند)، 105 صفحه، انتشاراتِ افسانه، سوئد، 1997
علف ـ که نمی‌شکند (چهار داستان)، 154 صفحه، انتشاراتِ افسانه، سوئد، 1997
درّه‌های سایه‌گرفتۀ روح (دو داستان)، 168 صفحه، انتشاراتِ افسانه، سوئد، 1998
بُنِه‌گَچ (چهار داستان)، 231 صفحه، کتابِ ارزان، انتشاراتِ آرش، سوئد، 1999

آب و آبرو (داستانِ بلند)، 257 صفحه، کتابِ ارزان، انتشاراتِ آرش،  سوئد، 1999
تله ـ تیغ ـ تَیهُو (هفت داستان)، 298 صفحه،  کتابِ ارزان، انتشاراتِ آرش، سوئد، 1999
عمارت (داستانِ بلند)، 130 صفحه، کتابِ ارزان، سوئد، 2000
باران و ابرهای
وجود (هشت داستان)، 454 صفحه، کتابِ ارزان، سوئد، 2001
تغییر
(داستانِ بلند)، 158 صفحه، کتابِ ارزان، انتشاراتِ آرش، سوئد، 1998
بچه‌‌ها (داستانِ بلند)، 280 صفحه، کتابِ ارزان، سوئد، 2003
سِپِلِشت
(چهار داستان)، 266 صفحه،  کتابِ ارزان،  سوئد، 2003

1367(داستانِ بلند)، 183 صفحه، کتابِ ارزان، سوئد، 2005
"همیشگی" به سرمنزل نرسید (داستانِ بلند)، 594 صفحه، نشرِ گردون، آلمان، 2010
سلّول‌های دربسته (شش داستان)، 316 صفحه، انتشاراتِ آرش، سوئد، 2013

«تاج» و «عمّامه» (یک مقاله)، 617 صفحه، انتشاراتِ آرش، سوئد، 2013

صدا (داستانِ بلند)، 163 صفحه، انتشاراتِ آرش، سوئد، 2013

 

 

از بهرام حیدری منتشر خواهد شد:

دَورۀ رُستنی‌های ذلّت (دو داستان)
شناسنامه‌های باطل‌شده (نُه ‌داستان)
شامِ کفتار و چاشتِ پلنگ (داستانِ بلند)